Ordningsregler

ORDNINGSREGLER


Ordningsföreskrifter för Fnyskens odlarförening, fastställda vid föreningens årsmöte 2019-02-28.


Odlingslottens användning.

Odlingslotten får endast användas för odling av växter såsom grönsaker, blommor och bär.  Huvuddelen av odlingslotten ska vara uppodlad med grönsaker/ blommor/buskar och den ska hållas fri från ogräs. Gifter får inte användas. Jord får inte transporteras bort från området.


Odlingslottens storlek.

Lotten är 5x10 meter,50 m2 och får inte utökas i någon riktning.


Plantering

Träd får inte planteras på odlingslotten, inte heller syrenbuskar och andra buskar med kraftig och omfattande rotbildning. Plantering av höga växter får inte ske så att solskugga uppstår hos grannen. Växter och bärbuskar får inte planteras så nära gränsen att rötter kommer in på grannlotten.  Kantodling med lågväxande blommor som inte sprider sig, som avgränsning mot den allmänna gräsmattan, högst 10 cm bred längs med den egna lotten, är tillåten.


Numrering

Skylt med lottnummer ska placeras väl synlig. Om skylt saknas eller är trasig ska lottinnehavaren kontakta styrelsen för att få tillbehör för att tillverka ny skylt.


Odlingslottens skötsel

Lotten ska vara i städat skick, rensad från ogräs och uppodlad senast 15 juni årligen. Efter odlingssäsongens slut, senast 15 november, ska odlingslotten vara städad och rensad från ogräs. Styrelsen besiktar lotterna efter dessa datum och misskötsel är grund för uppsägning. Om odlingslotten sägs upp ska den återlämnas i odlingsbart skick. Detta innebär att buskar med kraftig rotbildning måste tas bort i sin helhet med rötter, samt att lotten ska vara rensad från gräs och ogräs. Om så ej sker debiteras lottinnehavaren 3000:- vilket endast motsvarar en liten del av kostnaden för  odlingsföreningen att anlita en firma med minigrävare.


Skräp, Glas och Past

Lotten ska vara fri från skräp, glas, mjukplast eller annat hälsovådligt material.


Avfallshantering

Fnyskens område, det vill säga odlingslotterna och det allmänna området, får inte användas till upplags-eller avstjälpningsplats. Flaskor, burkar, plast, plankor och annat som inte går att kompostera ska forslas bort från området av lottinnehavaren. Kompostmaterial ska läggas på  utmärkta platser längs med gränserna mot golfbanan.


Bevattning

Bevattning med slang är tillåten och ska ske under närvaro av lottinnehavare. Den som vattnar med kanna har företräde framför den som vattnar med slang. Se till att kranen är stängd efter bevattning. Kostnaden för medlemmarnas vattenförbrukning betalas årligen till Tyresö kommun. Vattennyckel med dimension 8 millimeter införskaffas av medlem i butik.


Markanvändning

Medlem har inte rätt att koppla in privata ledningar i befintligt vattenledningssystem. Medlem har inte heller rätt att utföra avlopps-eller dräneringsarbeten. Elström får inte dras inom området.

 

Redskapslåda

Redskapslåda får ha en maxhöjd på 90 centimeter och ska placeras inom den egna lotten och ska inte skugga andra lotter.


Byggnader

Enligt vårt arrendeavtal med kommunen, grundat på PBL (Plan- och Bygglagen), får vi inte uppföra byggnader som vi kan uppehålla oss i, endast för det vi odlar. Växthuset får alltså inte inredas.


Riktlinjer för Växthus på Fnysken: 

  • Maxyta: 10% av ytan per lott, dvs 5 m2
  • Maxhöjd: 185 cm över marknivå, växthuset kan alltså grävas ner en bit så länge som höjden inte överstiger 185 cm över marknivå.
  • Glas ej tillåtet för väggar och tak.
  • Vid placering av växthus på lotten behöver hänsyn tas till grannar så att det inte skuggar någon annans lott enligt våra ordningsregler.

Om växthusbygget anses strida mot uppställda riktlinjer samt krav som ställts med hänsyn till Fnyskens avtal med kommunen, kommer vi behöva begära att växthuset nedmonteras.


Bord och bänkar

Eget bord, bänk och stolar får endast placeras inom den egna odlingslotten.


Stängsel

Taggtrådsstängsel får inte användas. Trästaket runt den egna lotten får inte vara högre än 90 cm för att inte skugga angränsande odlingslotter. Staket av plastnät får ha en maxhöjd på 200 cm.


Eldning och grillning

Eldning är inte tillåten inom Fnyskens område. Grillning får enbart ske på grillplatsen, som är belägen  vid redskapsboden. Vid svår torka då Tyresö kommun kan införa allmänt eldnings-och grillningsförbud gäller detta även Fnyskens grillplats.


Hund

Hund ska alltid hållas kopplad.


Vattentunna och bevattning

Efter flera år av rörproblem, med avstängning av vattnet till följd, råder vi alla att köpa en vattentunna. 


Råd för att minska bevattningsbehovet på sin egen lott:
- Vi råder alla till att ha egen, välfylld vattentunna på lotten.
- Täckodla med organiskt material (ogräs, ensillage, gräsklipp etc).
- Vattna när solen står lågt, dvs morgon och kväll.


Ansvar och uppförande

Medlem ansvar själv för eventuell skada och kostnad för att återställa odlingslotten som kan uppstå på grund av stöld eller skadegörelse. Utrustning från redskapsboden som används ska vara rengjorda då de lämnas tillbaka. Medlem ansvarar för att hålla en respektfull ton inför medlemmarna på Fnysken. Grannar får inte störas av högt ljud från musik och radio. Medlem ansvarar för sina gäster.