Stadgar

STADGAR


Nedanstående är de stadgar som gäller. HÄR är förslaget till nya stadgar som föreningens medlemmar ska ta ställning till på årsmötet den 25 april 2021. Ändringarna och en jämförelse mellan de befintliga stadgarna och de nya finns att ladda ned HÄR.


Stadgar för Fnyskens Odlarförening uppdaterade till årsmötet 2006-03-19


§ 1 Föreningens namn är Fnyskens Odlarförening och är en ideell förening.


§ 2 Föreningens ändamål är att på fastigheten Gimmersta 1:1 av Tyresö kommun arrendera viss mark att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmar för att av dem brukas som odlingslotter att främja medlemmarnas intresse i egenskap av trädgårdsodlare och till gagn för sina medlemmar och det allmänna upprätthålla god ordning inom området att främja trevnad inpm området.


§ 3 Medlem i föreningen är varje innehavare av odlingslott inom området. Medlem skall vara mantalsskriven i Tyresö kommun.


§ 4 Medlem må av styrelsen uteslutas, om medlem inte inom av årsmötet bestämd tid erlagt fastställda avgifter, om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i för området gällande arrendekontrakt mellan Tyresö kommun och föreningen, om medlem i övrigt inte följer föreningens stadgar eller behörigen utfärdade ordningsaföreskrifter. Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han av styrelsen varnas. Låter medlem inte senast fjorton dagar efter erhållen varning åtgärda anledningen till varningen, kan styrelsen utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger inte återfå erlagd insats eller andra till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till föreningens tillgångar.


§ 5 Föreningen skall svara för erforderlig renhållning av grönytor inom området.


§ 6 Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på ordinarie eller extra årsmöte. Vid sådant årsmöte har varje medlem en röst. Medlem må uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem såsom ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem utöver sig själv. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse skall ske senast fjorton dagar före mötet. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast åtta dagar före mötet. Kallelse och övriga meddelanden till medlem skall ske per post. I kallelsen skall anges de ärenden som skall före- komma på mötet. Önskar medlem att ett visst ärende skall tas upp vid årsmötet skall detta skriftligen anmälas till styrelsen senast i kallelsen angivit datum.


§ 7 Vid årsmöte gäller följande dagordning

1 val av ordförande att leda förhandlingarna

2 val av sekreterare för årsmötet

3 val av två justeringsmän tillika rösträknare

4 årsmötet öppnas

5 fråga om kallelse skett i behörig ordning

6 styrelsens förvaltningsberättelse

7 revisorns/revisorernas berättelse

8 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 val av styrelseordförande

10 val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter

11 val av revisor och suppleant

12 behandling av inlämnade motioner/skrivelser

13f astställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och övriga

14 beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen

15 framläggande av budgetförslag och fastställande av årsavgift

16 övriga ärenden


§ 8 Årsmötet antager ordningsföreskrifter för området vilka godkännes av Tyresö kommun.


§ 9 Styrelsen, som väljs för två år i sänder, består av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt för ett år i sänder två suppleanter. Styrelsen kan utse en av ledamöterna till vice ordförande. Ordförande och sekreterare väljs ena året, kassör och två ledamöter nästa år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


§ 10 Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom fjorton dagar efter årsmötet, även utse föreningens firmatecknare.


§ 11 Protokoll för styrelsens sammanträden, vari upptages namnen på närvarande ledamöter och suppleanter samt de ärenden som behandlats och styrelsens beslut, skall justeras av ordföranden senast vid nästkommande sammanträde.


§ 12 Styrelsen har sitt säte i Tyresö


§ 13 Styrelsen åligger att företräda medlemmarna att teckna teckningsförbindelser med medlemmarna att inbetala arrendeavgift till Tyresö kommun att övervaka att arrendeavtal, stadgar och vederbörligen fattade beslut som ordningsföreskrifter m.m. följes. Dessutom åligger det de enskilda ledamöterna följande: Ordförande: att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingarna Sekreterare:att vid förhandlingar föra protokoll, expediera erforderliga skrivelser samt att omhänderta föreningens arkiv. Kassör:att föra erforderliga böcker som anger inkomster och utgifter. samt data för dessa, samt att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst så av styrelsen eller revisorer påfordras. Kassören bör inte annat än högst tillfälligt inneha i kassan högre belopp än 250 kronor. Resten insättes i av föreningen godkänd penninginrättning.


§ 14 Medlem erlägger föreningsavgift enligt årsmötets beslut. I avgiften ingår gällande arrende. Inbetalning av föreningsavgift skall ske före mars månad under det kalenderår det avser. Avi över avgiften skall utsändas genom styrelsens försorg före den 1 mars samma år. Styrelsen anses ha fullgjort sin skyldighet om avin tillsänts medlemmen under senast kända bostadsadress. Det åligger medlem att skriftligen meddela adressförändring till styrelsen. Kostnaden för vattenförbrukningen beräknas preliminärt för löpande budgetår och skäligt belopp inräknas i föreningens årsavgift. Uppkommer underskott vid sluträkningen av vattenförbrukningen äger föreningen rätt att efterdebitera varje medlem med 1/166 av underskottet. Om föreningen drabbas av andra oförutsedda utgifter, äger styrelsen rätt att  göra uttaxering, åtföljd av utförlig redovisning av utgiftsposten.


§ 15 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. Av styrelsen upprättade balans-vinst- och förlusträkningar jämte av styrelsen angiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret, skall vara revisorerna tillhanda senast 1 februari påföljande år.


§ 16 Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av revisorerna, vilka väljs av  ordinarie årsmöte intill nästa års ordinarie årsmöte hållits. För revisorerna utses en suppleant.


§ 17 Under räkenskapsåret uppkommet överskott, skall efter täckning av från  tidigare år balanserat underskott, tillföras föreningens kapital.


§ 18 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligt på erhållet medlemsbevis samt insända detta tillsammans med erhållen vatten- nyckel till styrelsen. Uppsägning av medlemskap skall ske senast den 1 mars.


§ 19 Vid föreningen supplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan dåvarande medlemmar.


§ 20 För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar, däri inräknade förfallna insatser och avgifter.


§ 21 Ändring av föreningens stadgar skall ske vid två årsmöten med minst tre månaders mellanrum.


§ 22 Dessa stadgar är godkända av Tyresö kommun.


§ 23 Ovanstående stadgar är antagna av föreningens medlemmar på kostituerande årsmöte den 12 april 1989


Hugo Axelsson, Rune Kalmeborg, Gunilla Röine, Sigfrid Sjöström, Kerstin Johnsson


Ändring av stadgarnas §§ 9 och 11 beslutade på årsmötet den 16 mars 1997.Eva Wahtramäe, ordförande Olle Egberth, sekreterare